Obowiązek informacyjny RODO

 1. Administrator Danych Osobowych.
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma PIXEL Marcin Jaskólski, Przysiek 74, 88-210 Dobre, numer NIP 889-132-78-81 .
  2. Dane kontaktowe Administratora:

   Adres:

   Marcin Jaskólski, Przysiek 74, 88-210 Dobre

   Email:

   admin@pixelui.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email: admin@pixelui.pl .
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez firmę PIXEL;
 4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez firmę PIXEL samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 5. dochodzenie roszczeń;
 6. archiwizacja;
 7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na firmę PIXEL.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez firmę PIXEL działaniami realizowanymi w imieniu spółki;
 2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
 3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 4. kancelariom prawnym, którym spółka zleciła np. prowadzenie postępowania;
 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

 1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
 3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować firmę PIXEL do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres, przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę PIXEL mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Firma PIXEL korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 • profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie, jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Ponadto pragniemy potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych przez firmę PIXEL i podmioty trzecie na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres e-mail: admin@pixelui.pl w temacie maila należy wpisać dokładnie “Wycofanie zgód”.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: admin@pixelui.pl